Vize şi servicii consulare

Vize. Informaţii pentru cetăţenii străini

Pentru informaţii detaliate privind viza română, consultaţi

site-ul Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea  Viza română.

 

Facilităţi la intrarea pe teritoriul României a străinilor titulari ai unor documente eliberate de state Schengen

Începând cu data de 01.02.2014, străinii titulari ai unor vize uniforme, valabile pentru două sau multiple intrări, ai unor vize de lungă şedere sau ai unor permise de şedere, altele decât cele prevăzute la art. 128 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, eliberate de state Schengen, pot intra pe teritoriul României în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, fără viză de scurtă şedere, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări şi durata şederii autorizate nu au fost epuizate.

Durata şederii pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere stabilit prin vizele uniforme, vizele de lungă şedere sau permisele de şedere menţionate anterior.

 

REGIMUL DE VIZE APLICABIL CETĂŢENILOR DIN  REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

 

I. Important:

La 15 septembrie 2017, a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.745, Ordinul ministrului afacerilor externe nr.1626 din 6 septembrie 2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr.1743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României (OMAE nr.1626/2017).

Astfel, de la data publicării OMAE nr.1626/2017, regimul de vize pentru cetățenii Republicii Populare Chineze este drastic simplificat, aceştia fiind exceptaţi de la obligativitatea prezentării unei invitaţii aprobate, în prealabil, de către Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (IGI-MAI), în vederea solicitării de vize române de scurtă şedere în scop turistic, pentru afaceri şi vizite private.

Ţinând cont de faptul că, potrivit legii române, termenul de soluţionare a cererilor de aprobare a invitaţiilor menţionate, este de 60 de zile, în prezent, prin intrarea în vigoare a Ordinului, cetăţenii chinezi au posibilitatea de a obţine vize în doar câteva zile de la data solicitării.

NOTĂ:

1. În prezent, în urma intrării în vigoare inclusiv a dispoziţiilor OMAE nr.1626/2017, cetăţenii chinezi beneficiază de cel mai ridicat număr de facilităţi la obţinerea vizelor, introduse de România pentru un stat terţ. Fiecare dintre acestea au fost agreate cu reprezentanţii Comisiei Europene, pentru a fi evitată încălcarea legislaţiei uniforme în materie.

Unica facilitate în domeniul vizelor, ce ar mai putea fi acordată în relaţia cu Republica Populară Chineză, ar fi eliminarea regimului de vize, aspect care, însă, poate fi stabilit exclusiv la nivel european, potrivit dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr.539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, care este obligatoriu şi direct aplicabil României. Statele Membre nu au posibilitatea reglementării de scutiri de la obligativitatea vizei, în plan bilateral, în afara cadrului actului normativ menţionat, cu excepţia încheierii de acorduri bilaterale privind scutirea de la obligativitatea vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, iar între România şi Republica Populară Chinezi a fost deja încheiat un astfel de acord.

 

2. Pentru asigurarea bunei funcţionări a măsurii amintite, pentru o perioadă de până la 3 ani de la data intrării în vigoare a OMAE nr.1626/2017, trimestrial, autorităţile române vor efectua o analiză ca urmare a monitorizării eventualelor şederi ilegale ale deţinătorilor de vize şi a situaţiilor de depăşire a dreptului de şedere conferit prin viză. În cazul în care MAE va fi notificat cu privire la depăşirea unui prag critic ce ar contura un risc legat de migraţia ilegală, legislaţia naţională va putea fi modificată corespunzător, în sensul reintroducerii RPC în anexa la Ordin.

 

II. Facilităţi introduse pentru călătoriile pentru afaceri şi turism, exclusiv în favoarea cetăţenilor RPC:

 

a) Pentru afaceri:

- Acordarea vizei de scurtă şedere pentru afaceri, cu intrări multiple, pentru perioade graduale de la 6 luni până la 5 ani, cu respectarea principiului bona fide, în baza Memorandumului cu tema: “Flexibilizarea regimului de vize aplicabil cetăţenilor chinezi care intenţionează să călătorească în România în scop de afaceri”, aprobat, la nivel de Prim-ministru,  la data de 3 aprilie 2013. Valabilitatea vizelor este acordată gradual, astfel:

  • într-o primă etapă, cetățenilor chinezi le sunt eliberate vize tip C/A, cu valabilitate de maxim 6 luni;
  • ulterior, în cazul persoanelor de bună credință, care au respectat legislația internă în materie de vize, le pot fi eliberate, la o a 2-a solicitare, vize cu intrări multiple cu valabilitate de 1 an de zile;
  • la o a 3-a solicitare, în favoarea unei persoane de bună credință se poate acorda o viză cu o valabilitate de până la 5 ani.

                                     

b) Pentru călătorii în scop turistic - Protocolul de cooperare cu privire la desfăşurarea turismului organizat al cetăţenilor chinezi în România:

În relația dintre România și RPC se află în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului – Autoritatea Naţională pentru Turism din România şi Administraţia Naţională a Turismului din Republica Populară Chineză privind programul de derulare pentru turismul organizat al cetăţenilor chinezi în România, încheiat la 13 iunie 2004[1]. Conţinutul memorandumului susmenționat este foarte apropiat de cel încheiat între UE și RPC.

Pentru punerea în aplicare a Memorandumului de înțelegere bilateral, între Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT), Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), MAI şi MAE a fost încheiat, în anul 2005, Protocolul de cooperare cu privire la desfăşurarea turismului organizat al cetăţenilor chinezi în România, a cărui actualizare, în favoarea solicitanţilor de vize, a fost semnată în decursul anului 2016.

Obiectul protocolului îl constituie cadrul general privind colaborarea dintre părţi pe linia admisiei în România a cetăţenilor chinezi care solicită, la misiunea diplomatică şi oficiul consular al României din Republica Populară Chineză, vize de scurtă şedere în scop turistic (identificate prin simbolul C/TU).

Potrivit dispoziţiilor art.3 alin.(2) din Protocol, până la data la care, la depunerea solicitărilor de vize, preluarea datelor biometrice va deveni obligatorie pentru România, solicitările de vize tip C/TU pentru grupurile de turişti chinezi, vor fi depuse de reprezentanţi ai agenţiilor de turism chineze, fără a fi necesară prezentarea în persoană.

 

III.  Facilități de ordin general:

- Exonerarea de la obligativitatea prezenţei în persoană, în faţa autorităţii competente a elibera viza, în cazul personalităţilor marcante ale vieţii sociale, culturale, politice sau economice, în cazul străinilor care trebuie să parcurgă o distanţă foarte mare pentru a se prezenta la misiunea diplomatică sau la oficiul consular competent, atunci când nu există dubii cu privire la buna-credinţă a solicitanţilor, precum şi în cazul grupurilor organizate, atunci când un organism recunoscut şi demn de încredere, răspunde de buna-credinţă a solicitanţilor.

- Exceptarea de la prezentarea dovezii mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă, în cazul solicitanţilor de vize de scurtă şedere în scop turistic (identificate prin simbolul C/TU), care fac dovada achitării anticipate şi integrale a pachetelor de servicii turistice privind cel puţin cazarea şi hrana.

- Scutirea de la obligativitatea vizei de intrare în România a posesorilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, pentru şederi ce nu depăşesc 90 de zile în orice interval de 180 de zile[2];

- Scutirea de la obligativitatea vizei de intrare în România, pentru şederi ce nu depăşesc 90 de zile în orice interval de 180 de zile, în cazul posesorilor de vize uniforme (Schengen) valabile pentru două sau multiple intrări, ori de vize cu valabilitate teritorială limitată, vize de lungă ședere și permise de ședere valabile - eliberate de Statele Membre Schengen, de vize de scurtă şedere, vize de lungă ședere și permise de ședere valabile - eliberate de Bulgaria, Cipru şi Croaţia.

- Exonerarea de la obligativitatea vizei de intrare în România, în cazul străinilor, cetăţeni ai unor state terţe sau apatrizi, cu drept de şedere pe termen lung în Statele Membre UE ori în state care aplică integral dispoziţiile acquis-ului Schengen, pentru şederi ce nu depăşesc 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul ţării noastre.

- Scutirea de la plata taxelor aferente procesării cererilor de vize de scurtă şedere, pentru anumite categorii de solicitanți:

  • minorii în vârstă de sub 6 ani;
  • elevii şi studenţii din ciclurile universitare de licenţă, master şi doctorat şi din ciclurile postuniversitare, precum şi profesorii însoţitori, care efectuează călătorii de studii sau de formare academică, ştiinţifică ori profesională;
  • cercetătorii care se deplasează în Uniunea Europeană pentru cercetare ştiinţifică, astfel cum sunt definiţi în Recomandarea 2005/611CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Uniunea Europeană;
  • reprezentanţii organizaţiilor non-profit cu vârsta de sau sub 25 de ani, care participă la seminarii, conferinţe, evenimente sportive, culturale sau educaţionale, organizate de organizaţii non-profit.

 

- Implementarea şi operaţionalizarea portalului electronic eViza: acesta constituie atât un instrument ce permite cetățenilor străini să se informeze, la orice moment, cu privire la politica națională de vize, cât și posibilitatea de a solicita viza română online, indiferent de naţionalitate, de la orice calculator dotat cu o conexiune la internet, în regim 24/7.

- Facilităţi acordate cetăţenilor străini, membri de familie ai cetăţenilor români: cetăţenii străini, membri de familie ai cetăţenilor români (categorie de persoane în care sunt încadraţi soţul sau soţia cetăţeanului român, descendenţii direcţi ai cetăţeanului român, în vârstă de cel mult 21 de ani, precum şi ascendenţii direcţi ai cetăţeanului român sau ai soţului ori soţiei, care se află în întreţinerea sa), sunt exceptaţi de la prezentarea unor documente justificative specifice  la solicitarea vizei de scurtă şedere în scop de vizită (simbol C/VV), sub rezerva prezentării următoarelor documente:

  • paşaportul sau actul de identitate al cetăţeanului român, în original, însoţit de declaraţia cetăţeanului român privind asigurarea condiţiilor de cazare sau invitaţie autentificată din partea cetăţeanului român în care se menţionează asigurarea condiţiilor de cazare, însoţită de copia paşaportului sau actului de identitate al cetăţeanului român;
  • documente doveditoare ale căsătoriei cu cetăţeanul român, eliberate în conformitate cu legislaţia română, respectiv documente doveditoare ale legăturii de rudenie cu cetăţeanul român.

 

 

[1] Aprobat prin H.G. nr.1.474 din 9 septembrie 2004.

[2] În conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la scutirea reciprocă de vize şi taxe de vize, semnat la Beijing la 25 aprilie 1981, amendat prin Înţelegerea de modificare, prin schimb de Note Verbale, a acestuia, publicată în M.O. nr.752 din 11.11. 2010;

Alertă de călătorie în Republica Populară Chineză

18.02.2020

Risk factors present - avoid traveling unless necessary Ultima actualizare: 18.02.2020 În contextul focarului de pneumonie virală (COVID-19) din Republica Populară Chineză, provincia Hubei,…

Comunicat de presă

09.02.2020

Tip: Comunicat de presă La data de 9 februarie 2020, în urma unei ample operațiuni la care au participat mai multe state europene, doi cetățeni români aflați în orașul Yichang, provincia Hubei, din Republica Populară…

Precizări de presă

03.02.2020

Tip: Comunicat de presă Data: 03.02.2020 În continuarea informațiilor referitoare la demersurile de repatriere a cetățenilor români din Republica Populară Chineză în contextul epidemiei de pneumonie…